Nako Eguchi

Ongaku Shoujo

Ongaku Shoujo

Haru, Eri, Sarasa, Kiri, Uori, Sasame, Miku, Hiyo, Shupe, Kotoko e Roro são as 11 integrantes de um grupo de idols produzido pela Pine Records. ...