Hiroshi Ikehata

Tonikawa Kawaii

Tonikawa Kawaii

Após um encontro com a misteriosa Tsukasa, Nasa Yuzaki se apaixona à primeira vista. Nasa decide se declarar pra garota, mas ela responde: ...